insikt@origogroup.com (support) Logga in
 1905 (2023)  501358 (alla år)
Nyheter
Nyhet
Öppen jämförelse Företagsklimat 2023 offentliggörs den 24 april

Den 24:e april klockan 09:00 offentliggörs Öppen jämförelse Företagsklimat 2023. Resultaten kommer att finnas tillgängliga på följande sätt

 • I denna webbportal (kräver lösenord)
 • På SKR:s webbplats under rubriken ”Öppen jämförelse Företagsklimat 2023”
 • I SKR:s databas KOLADA (endast nyckeltalen från undersökningen)
 • I en PDF-rapport med tabeller, diagram och de viktigaste resultaten sammanfattade (kommer att finnas som nyhet i webbportalen samt på SKR:s webbplats för nedladdning)
 • I webbportalen kommer också en standardrapport för respektive kommun att tas fram med de viktigaste resultaten sammanfattade i ett tiotal diagram (under rubriken rapporter i webbportalen)

Den 19:e april kommer de officiella resultaten utom rankingarna att offentliggöras i vår webbportal (kräver lösenord). Kommunerna kommer då att kunna se sina egna resultat.

Vi kommer dagarna innan offentliggörandet också att ringa runt till de kommuner som placerat sig bäst totalt sett och inom respektive myndighetsområde för att de ska kunna förbereda sig inför offentliggörandet av rankingarna.

Den 30:e april klockan 10:00 kommer SKR att lägga upp en inspelad PP-presentation (här och på SKR:s webbplats) på ca 15-20 minuter där vi går igenom de viktigaste resultaten från undersökningen 2023.

I månadsskiftet augusti/september kommer som vanligt ett webbseminarium att genomföras av SKR där vi fördjupar oss i resultaten från 2023 års undersökning (datum ännu ej bestämt).

Nyhet
Information och instruktioner för det nya området Lantmäteri

Intresset för att delta med området Lantmäteri i Insikt har varit stort och närmare hälften av landets 40 kommunala lantmäterimyndigheter har visat intresse för att delta i 2024 års mätning. Efter ett antal möten och samtal med företrädare för detta område, så har SKR och SBA tagit fram följande instruktioner för Lantmäteriområdet:

 • PP-presentation med information och instruktioner för Lantmäteri
 • Ärendemall för Lantmäteriområdet
 • De övergripande instruktionerna för att delta i Insiktsundersökningen finns här.

För de två andra nya områdena i Insikt, ”Receptfria läkemedel” och ”Folköl och tobak” har vi ännu inte riktigt bestämt hur vi i mätningen ska hantera inspektioner som omfattar tillsyn av flera myndighetsområden samtidigt. Vi kommer inom kort att återkomma om detta.

Nyhet
2024 års instruktioner för Insikt samt nya enkäter, ärendemallar och upphandlingsmall

SKR:s webbplats finns nu instruktioner för Insikt 2024 samt övriga uppdaterade dokument.

De viktigaste nyheterna för mätåret 2024 är följande:

 • NKI totalt kommer från år 2024 bestå av fyra myndighetsområden; bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Samtliga dessa områden är från och med 2023 också obligatoriska att mäta för att kommunen ska få delta i den sammanvägda totala NKI-rankingen. Vi skapar därmed ett mer robust NKI-mått där alla kommuner mäter samma områden.
 • Brandskydd och markupplåtelse kommer att fortsätta att mätas och precis som tidigare kommer SKR och SBA att offentliggöra rankingar för dessa två myndighetsområden – enda skillnaden kommer att vara att de inte längre ingår som myndighetsområden i den totala NKI-rankingen.
 • För att ingå i den sammanslagna NKI-rankingen (bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd) krävs precis som tidigare år minst 40 procents svarsfrekvens totalt sett, men från och med 2024 krävs även minst 30 procents svarsfrekvens per myndighetsområde.
 • Under år 2024 ges kommunerna också möjlighet att mäta ytterligare tre myndighetsområden; Tillsyn av försäljning av folköl och tobak, Kontroll av försäljning av receptfria läkemedel samt Lantmäteri.
 • En uppdaterad betygs- och färgskala med fem intervall införs. Den kommer att gälla redan från innevarande mätår 2023. Det är samma betygsintervall som tidigare vad gäller lågt, godkänt och högt betyg, men vi inför två ytterligare steg - NKI lägre än 50 (mycket lågt) och NKI 80 eller högre (mycket högt)

Det är fortfarande en del kommuner som ännu inte kommit igång att mäta serveringstillstånd för år 2023. Vi uppmanar er som ännu inte börjat mäta att ta kontakt med er konsult och upprätta en plan för att börja mäta detta område.

Nyhet
Ny specialbearbetning av statistik från Insiktsundersökningen – segmenteringsanalys av området Upphandling

Under webbseminariet för Insikt den 5 september presenterade SKR en segmenteringsanalys av området Upphandling. Metoden används för att identifiera grupper av respondenter i mätningen som svarat likartat på enkäten. Resultaten från segmenteringen belyser olika orsaker till varför företagare är mer eller mindre nöjda med upphandlingen.

Genom segmenteringen har sju grupper identifierats (andel av samtliga anbudsgivare i procent)

 1. Mycket nöjda – 19 %
 2. Neutrala – 28 %
 3. Missnöjda med innehåll, information och struktur – 23 %
 4. Starkt kritiska till tilldelningsbeslutet – 6 %
 5. Missnöjda med tilldelning och tid till tilldelning – 10 %
 6. Starkt missnöjda med kravens tydlighet och affärsmässighet – 7 %
 7. Stark kritiker – 7 %

Genom att slå samman åren 2021 och 2022 har tillräckligt många svar aggregerats för att kunna redovisa ovanstående segmentering med resultat för 86 kommuner (för några få kommuner har antalet svar inte räckt till). Resultaten på kommunnivå samt per län och kommungrupp finns i Excelfilen.

Upphandling segmentering nationellt 2023.pptx
Upphandling segmentering per kommun 2023.xlsx

Nyhet
Webbseminarium Insiktsundersökningen 5:e september

Den 5:e september klockan 10:00-12:00 har SKR sitt årliga webbseminarium för Insiktsundersökningen. Vid seminariet kommer fördjupande analyser av undersökningen presenteras, bland annat kommer vi att återupprepa den segmenteringsanalys som tidigare gjorts av området Upphandling där vi får kunskap om olika skäl till varför företagare är mer eller mindre nöjda med kommunens upphandlingar. Vidare kommer nyheter i undersökningen och i webbportalen att presenteras och det kommer också att finnas tillfälle för deltagarna att ställa frågor via chatten.

Ni anmäler ert deltagande på följande länk.

Om sidan

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta hur nöjda privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer är. Du kan läsa mer om undersökningen hos SKR.

Det här är ett rapporteringsverktyg för undersökningen som drivs av Origo Group på uppdrag av SKR. Under rubriken ”Rapporter” finns dels standardiserade rapporter med färdiga diagram och tabeller, dels möjlighet att skapa egna rapporter till vilka du kan lägga till diagram genom följande funktion.

Vi har flyttat med alla användare från den gamla webbportalen så om du hade ett konto där kan du också aktivera ditt konto här.

Om du saknar inloggning eller om du inte lyckats logga in kontakta support.

Support

Här finns en användarmanual.

För de flesta vyerna kan du visa relevant information genom att klicka på info-ikonen uppe i det högra hörnet.

Bakom många etiketter, på framförallt start- och rapportsidorna, finns det tips och instruktioner som visas om man håller muspekaren över dem.

FAQ-sidan kan du läsa vanliga frågor och svar.

Har du frågor, synpunkter eller förslag är du varmt välkommen att kontakta oss på adress: insikt@origogroup.com. Om frågorna rör specifika diagram eller en rapport använd gärna kontaktlänken på samma sida eftersom den då även skickar med information om det som visas på skärmen.

Uppdateringar
Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad