insikt@origogroup.com (support) Logga in
 53024 (2023)  495817 (alla år)
Nyheter
Nyhet
2024 års instruktioner för Insikt samt nya enkäter, ärendemallar och upphandlingsmall

SKR:s webbplats finns nu instruktioner för Insikt 2024 samt övriga uppdaterade dokument.

De viktigaste nyheterna för mätåret 2024 är följande:

 • NKI totalt kommer från år 2024 bestå av fyra myndighetsområden; bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Samtliga dessa områden är från och med 2023 också obligatoriska att mäta för att kommunen ska få delta i den sammanvägda totala NKI-rankingen. Vi skapar därmed ett mer robust NKI-mått där alla kommuner mäter samma områden.
 • Brandskydd och markupplåtelse kommer att fortsätta att mätas och precis som tidigare kommer SKR och SBA att offentliggöra rankingar för dessa två myndighetsområden – enda skillnaden kommer att vara att de inte längre ingår som myndighetsområden i den totala NKI-rankingen.
 • För att ingå i den sammanslagna NKI-rankingen (bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd) krävs precis som tidigare år minst 40 procents svarsfrekvens totalt sett, men från och med 2024 krävs även minst 30 procents svarsfrekvens per myndighetsområde.
 • Under år 2024 ges kommunerna också möjlighet att mäta ytterligare tre myndighetsområden; Tillsyn av försäljning av folköl och tobak, Kontroll av försäljning av receptfria läkemedel samt Lantmäteri.
 • En uppdaterad betygs- och färgskala med fem intervall införs. Den kommer att gälla redan från innevarande mätår 2023. Det är samma betygsintervall som tidigare vad gäller lågt, godkänt och högt betyg, men vi inför två ytterligare steg - NKI lägre än 50 (mycket lågt) och NKI 80 eller högre (mycket högt)

Det är fortfarande en del kommuner som ännu inte kommit igång att mäta serveringstillstånd för år 2023. Vi uppmanar er som ännu inte börjat mäta att ta kontakt med er konsult och upprätta en plan för att börja mäta detta område.

Nyhet
Ny specialbearbetning av statistik från Insiktsundersökningen – segmenteringsanalys av området Upphandling

Under webbseminariet för Insikt den 5 september presenterade SKR en segmenteringsanalys av området Upphandling. Metoden används för att identifiera grupper av respondenter i mätningen som svarat likartat på enkäten. Resultaten från segmenteringen belyser olika orsaker till varför företagare är mer eller mindre nöjda med upphandlingen.

Genom segmenteringen har sju grupper identifierats (andel av samtliga anbudsgivare i procent)

 1. Mycket nöjda – 19 %
 2. Neutrala – 28 %
 3. Missnöjda med innehåll, information och struktur – 23 %
 4. Starkt kritiska till tilldelningsbeslutet – 6 %
 5. Missnöjda med tilldelning och tid till tilldelning – 10 %
 6. Starkt missnöjda med kravens tydlighet och affärsmässighet – 7 %
 7. Stark kritiker – 7 %

Genom att slå samman åren 2021 och 2022 har tillräckligt många svar aggregerats för att kunna redovisa ovanstående segmentering med resultat för 86 kommuner (för några få kommuner har antalet svar inte räckt till). Resultaten på kommunnivå samt per län och kommungrupp finns i Excelfilen.

Upphandling segmentering nationellt 2023.pptx
Upphandling segmentering per kommun 2023.xlsx

Nyhet
Webbseminarium Insiktsundersökningen 5:e september

Den 5:e september klockan 10:00-12:00 har SKR sitt årliga webbseminarium för Insiktsundersökningen. Vid seminariet kommer fördjupande analyser av undersökningen presenteras, bland annat kommer vi att återupprepa den segmenteringsanalys som tidigare gjorts av området Upphandling där vi får kunskap om olika skäl till varför företagare är mer eller mindre nöjda med kommunens upphandlingar. Vidare kommer nyheter i undersökningen och i webbportalen att presenteras och det kommer också att finnas tillfälle för deltagarna att ställa frågor via chatten.

Ni anmäler ert deltagande på följande länk.

Nyhet
Filmad PP-presentation med de viktigaste resultaten från ÖJ Företagsklimat 2022

Vi går här igenom de viktigaste resultaten från undersökningen, lyfter några av de kommuner som utmärkt sig under året samt visar några resultat från en specialbearbetning av Insikt där intervjuat ett antal kommuner som presterat bra respektive lite mindre bra sedan år 2018.

Filmen är drygt 25 minuter lång.

https://skr.se/skr/tjanster/statistik/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html

Nyhet
Öppen jämförelse Företagsklimat 2022 – NKI fortsätter att öka

Efter att det sammanslagna NKI-resultatet varit oförändrat år 2021, så ökar NKI återigen med en enhet från 74 till 75. NKI-betyget ökar med en enhet för de tre större områdena i undersökningen; bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Sedan starten av undersökningen år 2010 har NKI ökat med 9 enheter, från NKI 66 till 75. De tre bäst placerade kommunerna i den sammanslagna NKI-rankingen blev Hörby, Torsby och Höganäs. Bästa större kommun (>40 000 invånare) blev Järfälla.

I är släpper SKR en rapport med analys och tabeller som inkluderar resultat för samtliga deltagande kommuner i undersökningen. Läs mer om 2022 års resultat och ladda ned rapporten på SKR:s webbplats.

Upphandling, som har en egen enkät och mäts separat, får ett knappt godkänt betyg med NUI 64, en ökning med en enhet jämfört med år 2021. 92 kommuner har deltagit med upphandling år 2022, men SKR vill uppmana fler kommuner att under 2023 delta även med detta område i undersökningen.

SKR och SBA har valt att detta år inte vikta resultaten i rankingen utifrån hur stor andel som erhållit respektive inte erhållit kontrakt i respektive kommun. Läs mer i SKR:s rapport om hur resultaten för området upphandling bör tolkas (sid 37-38).

I webbportalen finns också ”Kommunrapport Insikt 2022”. Här hittar samtliga deltagande kommuner sin viktigaste nyckeltal och resultat redovisade i 14 diagram.

Den 3 maj kommer SKR att lägga ut en filmad PP-presentation med analys och presentation av de viktigaste resultaten från årets undersökning.

I slutet av sommaren genomför SKR som vanligt ett webbseminarium med fördjupade analyser av ÖJ Företagsklimat 2022 samt information om vad som är på gång i undersökningen 2023/2024. Datum för detta meddelas senare.

Om sidan

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta hur nöjda privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer är. Du kan läsa mer om undersökningen hos SKR.

Det här är ett rapporteringsverktyg för undersökningen som drivs av Origo Group på uppdrag av SKR. Under rubriken ”Rapporter” finns dels standardiserade rapporter med färdiga diagram och tabeller, dels möjlighet att skapa egna rapporter till vilka du kan lägga till diagram genom följande funktion.

Vi har flyttat med alla användare från den gamla webbportalen så om du hade ett konto där kan du också aktivera ditt konto här.

Om du saknar inloggning eller om du inte lyckats logga in kontakta support.

Support

Här finns en användarmanual.

För de flesta vyerna kan du visa relevant information genom att klicka på info-ikonen uppe i det högra hörnet.

Bakom många etiketter, på framförallt start- och rapportsidorna, finns det tips och instruktioner som visas om man håller muspekaren över dem.

FAQ-sidan kan du läsa vanliga frågor och svar.

Har du frågor, synpunkter eller förslag är du varmt välkommen att kontakta oss på adress: insikt@origogroup.com. Om frågorna rör specifika diagram eller en rapport använd gärna kontaktlänken på samma sida eftersom den då även skickar med information om det som visas på skärmen.

Uppdateringar
Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad

Databasuppdatering
Databasen uppdaterad